Każdą własność materialną, która stanowi majątek, można podzielić między małżonków. Mogą to być więc zarówno posiadane nieruchomości, majątki ruchome, nakłady finansowe wniesione na majątek wspólny czy wyniesione na majątki osobiste.

sądowy podział majątku

Do majątku wspólnego zalicza się również:

 • wynagrodzenia za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych obu małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego i majątków osobistych,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach otwartych/pracowniczych funduszy emerytalnych,
 • kwoty składek na subkontach ubezpieczeniowych (w ramach art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998)
 • przedmioty zwykłego użytkowania domowego, które służą obu małżonkom a zostały nabyte poprzez darowiznę, zapis czy dziedziczenie

Co do zasady podział majątku wspólnego małżonków możliwy jest dopiero po rozwodzie. Jednak, zgodnie z artykułem 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać już podziału majątku wspólnego, o ile został złożony stosowny wniosek w tej sprawie przez jednego z małżonków, a taki podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłokiw sprawie.

Jak można dzielić majątek?
Istnieją tylko dwie możliwości. Albo para dogada się i majątek zostanie podzielony umownie, albo się nie dogada – i wówczas dochodzi do sądowego podziału majątku.

W pierwszym przypadku wystarczy umowa między byłymi małżonkami, która może zostać zawarta w dowolnej formie o ile w skład majątku wspólnego nie wchodzi żadna nieruchomość. Wówczas powinna ona zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Może być to również konieczne jeśli w skład majątku wchodzi np. prawo do użytkowania wieczystego czy też przekazanie firmy.

W drugim przypadku, kiedy to Sąd dzieli majątek, po pierwsze trzeba przede wszystkim wystąpić do Sądu z wnioskiem o taki podział. Wniosek ten składa się do sądu rejonowego miejsca gdzie zlokalizowane są rzeczy, które będą dzielone. Jednak jeśli majątek wspólny znajduje się w różnych lokalizacjach, niekoniecznie w okręgu jednego sądu rejonowego to wówczas wnioskodawca wybiera właściwy Sąd, wedle własnego uznania. Sprawy sądowe o podział majątku wymagają poniesienia nakładów finansowych w wysokości 1000 złotych, lecz ta kwota może być niższa o ile strony dołączą do wniosku Zgodny Plan podziału majątku. Wtedy wysokość opłaty spada do 300 zł.

Co do zasady podział majątku po rozwodzie to pół na pół dla małżonków, jednak nie zawsze jest to możliwe. Sytuacją, która przemawia za ustalaniem tzw. nierównych podziałów w majątku wspólnym jest większy nakład w budowaniu tego majątku przez jednego małżonka (np. gdy tylko mąż pracuje a kobieta wychowuje dzieci) Wtedy każdy z małżonków może zażądać by ustalenie udziałów w majątku wspólnym następowało przy uwzględnieniu stopnia, w którym małżonkowie przyczyniali się do powstania majątku. Przy czym, co istotne, małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi być w stanie udowodnić stosowność swojego żądania.

Składając wniosek do Sądu o podział majątku wspólnego koniecznym jest określenie wszystkich składników tego majątku, ich wartości oraz przedstawienie stosownych dowodów prawa własności. Do wniosku powinien zostać dołączony odpis z księg wieczystych, jeśli małżonkowie dzielą nieruchomość. Jeśli dzielone są rzeczy ruchome dobrze będzie przedstawić dowody własności w postaci np. dowodów rejestracyjnych pokazdów, dowodów zakupów (np. faktur, paragonów czy rachunków), umów lub innych dokumentów. Jeśli małżonkowie za nic nie mogą dojść do porozumienia i owe dowody własności nie są jednoznaczne konieczne może się okazać powołanie świadków stron.

Co w przypadku majątku, którego wartość jest nieznana? Wówczas Sąd prawdopodobnie powoła biegłego, którego zadaniem będzie ustalenie tej wartości.

Pamiętaj!

 1. Żeby w ogóle dzielić majątek wspólny małżonków musisz być po rozwodzie. Następuje to najczęściej na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
 2. Istnieją sytuacje kiedy możesz domagać się zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Kiedy? Np. jeśli Twój małżonek jest świadomy Twoich zarobków, które z biegiem czasu powiększają wspólny majątek a on celowo przewleka sprawę o rozwód. Powodem może być też celowe zaciąganie długów przez małżonka w trakcie sprawy rozwodowej.
 3. Dzielenie majątku po rozwodzie jest jedną z opcji. Podzielić majątek można także przed rozwodem czy w trakcie sprawy rozwodowej.
 4. Podziału można dokonać w Sądzie lub na podstawie zawartej ugody z małżonkiem. W takiej umowie powinna znaleźć się wielkośc majątku wspólnego małżonków, pełny skład oraz wartość. Powinno się również określać wysokość nakładów na ten majątek, ustalać które przedmioty trafiają do kogo, określać dopłaty po obu stronach jeśli są konieczne. Umowa może zostać zawarta w jakiejkolwiek formie, niemniej jednak w przypadku nieruchomości – zawsze u notariusza.
 5. Dzieląc majątek w Sądzie musisz złożyć stosowny wniosek jeśli podział nie odbywa się w ramach sprawy rozwodowej! Wtedy jest to oddzielna sprawa sądowa.
 6. Majątek może zostać przyznany jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka lub w formie podziału w naturze (podział pieniędzy, podział lokali, podział aut) lub formie egzekucyjnej sprzedaży posiadanych rzeczy i dzieleniu sumy powstałej z tej sprzedaży.
 7. Sąd może na Twój wniosek zmienić standardowe (50%-50%) udziały na inne, ustalając inną wartość dzielonych dóbr materialnych.
 8. Jeśli masz podejrzenie, że współmałżonek celowo roztrwonił lub sprzeniewierzał majątek wspólny to możesz domagać się za to odszkodowania przed Sądem, z dokładnym rozliczeniem nakładów i wydatków.
 9. Od decyzji Sądu zawsze możesz się odwołać składając apelację. Można ją złożyć dopiero mając pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu w sprawie podziału majątku. Należy pamiętać, że takie uzasadnienie będzie ważne jeśli wystąpimy o nie z wnioskiem nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyroku na ostatniej rozprawie.
 10. Apelacja jest możliwa o ile Sąd wydając postanowienie o podziale majątku naruszył określone przepisy prawa (np. wciągając w majątek wspólny przedmioty z majątku osobistego), źle ocenił przedstawione dowody lub w ogóle ich nie uwzględnił czy nie przedstawione zostały ważne dowody dla obu stron.

Podział majątku po rozwodzie – więcej tutaj.

Ustanie wspólności majątkowej bez rozwodu

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *